నేను పవన్ కళ్యాణ్ ని తిడితే నీకు నొప్పంటి ? రిపోర్టర్ల పై రెచ్చిపోయిన పోసాని