తెలంగాణ సామెత తో వైసీపీ నాయకులు పరువు మొత్తం తీసి పారేసాడు