గర్భం వచ్చే రోజులు ఇవే ముఖ్యంగా భార్య భర్తలు తెలుసుకోవలసిన విషయాలు

Advertisement

గర్భం ధరించాలని అనుకునే దంపతులు డాక్టర్ దగ్గరకు వెళితే తరువాత తిసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు అలాగే వాళ్ళలో అండం విడుదల అయే ప్రక్రియ ఎలా ఉందొ తెలుసుకోవడానికి ఒక నెల తర్వాత స్కానింగ్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళాలి.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here